Phase Null, GGS Hauptstrasse, Keulen (D)
Op zoek naar een ruimtelijk concept passend bij de pedagogische visie
'school van morgen'

De basisschool ligt dicht bij het centrum van de Keulense wijk Porz en beschikt momenteel over 12 groepen maar zal in de toekomst naar 16 groepen worden uitgebreid. De school verkeert bouwkundig in een slechte staat. Ook de bouwkundige indeling komt niet tegenmoet aan de moderne vormen van onderwijs en opvang die de school en de buitenschoolse opvang verwachten en in de toekomst aan de kinderen van Porz willen geven.

Gezien de sociaal en internationaal gemengde leerlingenpopulatie vervult de school op deze locatie in het centrum van Porz een belangrijke rol die door een groot draagvlak door de buurt wordt gesteund. Zowel het team van de school als ook veel ouders hechten veel waarde aan de betrokkenheid bij de planvorming voor een nieuwe school.

Om een toekomstgericht en door het team, ouders en leerlingen gedragen concept voor een school van morgen op deze plek te ontwikkelen hebben wij samen met het team van school, BSO en vertegenwoordigers van de ouders drie workshops uitgevoerd. In de eerste workshops hebben wij de ruimtelijke thema’s voor de school ontwikkeld en gevraagd naar de beoogde uitstraling van het schoolgebouw. Tijdens de overige twee workshops zijn per deelgebied de beoogde activiteiten en de daarbij horende ruimtelijke eisen geïnventariseerd.

Zo ontstonden op de basis van de „Planungsrahmen für pädagogische Raumkonzepte an Kölner Schulen“ ruimtelijke concepten voor alle deelgebieden die samen voor deze locatie ‘de visie voor een school van morgen’ vormen.

Het uit de workshops resulterende ruimtelijke concept kenmerkt zich door een sterke integratie van school en buitenschoolse opvang. Bijna alle ruimten worden zowel door de school als ook door de buitenschoolse opvang gebruikt. Dit resulteert in een uiterst effectief ruimtegebruik zodat verschillende ruimtes het muzikaal-literarische profiel van de school ondersteunen. Dit terwijl alles binnen de ter beschikking staande m²’s gerealiseerd kan worden.

De zo ontstane leer- en leefomgeving maakt enerzijds klassikaal onderwijs mogelijk – de klas wordt nog steeds gezien als een belangrijke relatiekader voor de leerlingen – maar biedt ook voldoende ruimte voor zelfstandig verwerken of verwerken in groepsverband buiten de klas. In het bijzonder valt nog de wens van de school op te merken om te onderzoeken in hoever de centrale ruimtes open kunnen worden gesteld aan de wijk.

De resultaten werden in een duidelijk eindverslag en ruimtelijk programma van eisen gebundeld die als basis dient voor een toekomstig ontwerp van de nieuwbouw.