Basisschool De Avonturijn, Berg a/d Maas (NL)
Schetsmatige verkenning

Het verdiepingsonderzoek heeft betrekking op de verbouwing bij de Basisschool De Avonturijn, Kerkstraat 19, te Berg aan de Maas. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het plan van aanpak. Een plan dat tot stand is gekomen in samenwerking tussen Gemeente Stein, Stichting Kindante, Kindpartner Kidts en TEAM architec/kten,

Door het college zijn diverse argumenten benoemd waarom men van mening is dat ingezet moet worden op het behoud van de onderwijslocatie in Berg a/d Maas, middels renovatie. De raad heeft hiermee ingestemd. Alvorens daartoe over te gaan dient eerst een verdiepingsonderzoek naar deze verbouwing plaats te vinden. Hiervoor heeft de Gemeente Stein TEAMarchitec/kten opdracht gegeven.

In deze opgave voor TEAM architec/kten hebben de volgende elementen centraal gestaan: Het op een goede manier in stand houden van het basisonderwijs ; het gerenoveerde gebouw zal primair de functie onderwijs behouden; Bezien moet worden of de bijdrage van de kindpartner kan wegvallen dan wel lager kan uitvallen; Een verdere multifunctionele invulling van het gebouw in het kader van het erfgoed moet worden meegenomen.

TEAMarchitec/kten heeft dit onderzoek uitgevoerd met behulp van de TEAMmethode. Daarvan zijn diverse verslagen gemaakt en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een eindrapport. In dit rapport zijn drie varianten onderzocht en getoetst aan de eisen die in de workshops vast zijn gesteld. Per variant zijn de te verwachten kosten en de mogelijkheden voor hergebruik na beëindiging van de onderwijsfunctie in beeld gebracht. Dit eindrapport is gepresenteerd aan de gemeenteraad en college van B&W van de Gemeente Stein ter besluitvorming.